Vytisknout

Obchodní podmínky

Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup na stránkách www.OSMAT.cz  od firmy FoodPack s.r.o.. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je FoodPack s.r.o., Brněnská 420 ,Říčany u Brna 66482 a kupujícího. Společnost prodávajícího je zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 43696 vedená u Krajského soudu v Brně. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Smluvní vztahy nepravené obchodními podmínkami se řídí obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Vymezení pojmů

Dodavatel/prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující/nikoli spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

 

Kupní smlouva - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

 

Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na našich webových stránkách a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

 

Objednávka

Možnosti podání objednávky:

Náležitosti objednávky

U on-line objednávky je nutné vyplnit označena políčka:

Po odeslání objednávky a jejím následném zpracování bude kupujícímu e-mailem odesláno potvrzení o jejím přijetí. V případě, že v tomto potvrzení naleznete nějaké nesrovnalosti neprodleně kontaktujte prodávajícího (viz. kontakty).

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré podané objednávky některým z výše uvedených způsobů jsou závazné.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Vlastnické právo na objednané zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím. Zboží je až do zaplacení majetkem prodávajícího.

Náklady na objednávku odpovídají běžným telekomunikačním poplatkům.

 

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu a nikdy nebudou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

 

Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na uvedenou adresu kupujícího. Při převzetí zásilky od přepravce, obdrží kupující se zbožím i daňový doklad a záruční list.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje, že neprodleně (e-mailem nebo telefonicky) kontaktuje kupujícího a domluví se na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod.).

Pokud již kupující za zboží zaplatil (bankovním převodem) a skutečná cena bude nižší než zaplacená, budou peníze převedeny zpět na účet kupujícího v nejkratším možném termínu. V případě, že skutečná cena bude vyšší a kupující se nerozhodl od smlouvy odstoupit, bude kupujícímu dán k úhradě rozdíl těchto částek.

 

Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží zasláno.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno bez zbytečného odkladu telefonicky oznámit prodávajícímu. Dále doporučujeme sepsat s dopravcem zápis o škodě, případně nafotit, a zaslat e-mailem prodávajícímu. Pokud doporučené kroky odběratel při dodání vadné zásilky učiní, výrazně tak přispěje k rychlému řešení reklamace.

Pro kupujícího, který není spotřebitelem, platí povinnost překontrolovat stav zásilky dle výše uvedeného postupu. V případě převzetí zásilky od dopravce nemá tento kupující žádné nároky na pozdější reklamace poškozené zásilky vůči prodávajícímu. Převzetím zásilky je další reklamace ohledně poškození a neúplnosti zásilky řešena pouze s dopravcem.

 

DOPRAVA OBJEDNÁVKY

1. Osobní odběr

Zákazník si může bezplatně vyzvednout zboží v prodejním skladě společnosti
FoodPack s.r.o. na adrese Bratislavská 23/25, Brno v níže uvedenou dobu:

Po – Pá: 7,00 – 15,00

Při osobním odběru lze platit pouze hotově, případně po předchozí domluvě na tel. +420 545 215 833 předem, bankovním převodem na účet společnosti FoodPack s.r.o.

Zboží nelze platit platební kartou.

2. přepravní službou PPL

Objednávky jsou doručovány přepravní společností PPL, která dopraví Vámi vybrané zboží, až k Vám domů kdekoliv v České republice. Zboží je dopraveno standardně do 24 hodin od expedice. PPL obvykle doručuje zásilky v pracovní dny od 8 do 17 hod.  Pokud nebudete na uvedené adrese zastiženi, přepravní služba se pokusí o doručení následující den, případně Vás kontaktuje na uvedené telefonní spojení.

Zásilku je rovněž možno osobně vyzvednout v příslušném depu firmy PPL, jejich přehled naleznete na stránkách PPL. Pohyb a doručování zásilky můžete sledovat zadáním PPL kódu balíku na stránkách informace o zásilce.

V případě problémů s doručením nebo informací o příslušném depu, můžete kontaktovat centrálu PPL na telefonu 267 713 487.

Ceník poštovného a balného

Kontrola zásilky při převzetí od přepravní služby

I přesto, že se snažíme všechny zásilky maximálně ochránit proti poškození při přepravě, může se stát, že k vám přijde balík poškozen.

Z tohoto důvodu Vám doporučujeme při převzetí překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost přelepovací pásky, poškození krabice, atd.) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Odmítnutí zásilky je nutné telefonicky oznámit prodávajícímu na telefonu 545215833.

Skrytou vadu zásilky (zboží je nekompletní nebo poškozené) zjištěnou po převzetí je zákazník povinen oznámit dopravci bez zbytečného odkladu a vyžádat si sepsání zápisu o škodě. Pro rychlé vyřízení škodní události je nutné zápis o škodě zaslat emailem prodávajícímu.

Dopravce má právo přesvědčit se o skutečném stavu poškození či částečné ztráty zásilky. Z těchto důvodů nesmí zákazník s poškozenou zásilkou jakkoli manipulovat a je povinen zachovat i obal, ve kterém mu byla poškozená zásilka doručena. Zároveň doporučujeme pořízení fotografie poškozených produktů.

 

Reklamační řád

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, jenž bylo zakoupeno u společnosti 0smat,s.r.o. a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době a řídí se obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb.,vše ve znění novel.

Ke každému zboží je přiložena faktura, případně dodací list, který může sloužit zároveň jako záruční, pokud tento není přiložen přímo od výrobce.

Zákazník bez zbytečného odkladu informuje společnost 0smat,s.r.o., pokud zjistí jakýkoliv rozdíl mezi daňovým dokladem (dodacím listem) a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný daňový doklad.

 

Reklamační podmínky

V případě poruchy nebo výskytu výrobní vady zboží v záruční době, je místem uplatnění reklamace místo, kde zákazník produkt zakoupil.

V případě reklamace nás můžete také kontaktovat viz. kontakty. Reklamované zboží je možné po vzájemné dohodě doručit nebo zaslat na

adresu společnosti FoodPack s.r.o., Bratislavská 23/25, 602 00 Brno – Židenice.

K reklamovanému zboží prosím přiložte:

Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zboží zasláno zákazníkovi na náklady firmy FoodPack s.r.o.

O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím  nedohodne jinak.

Reklamace dopravy

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je doporučeno bez zbytečného odkladu telefonicky oznámit prodávajícímu na telefonu 545 215 833

 a sepsat s dopravcem zápis o škodě a tento do 24 hodin zaslat e-mailem prodávajícímu.

Dopravce má právo přesvědčit se o skutečném stavu poškození či částečné ztráty zásilky. Z těchto důvodů doporučujeme kupujícímu s poškozenou zásilkou nemanipulovat a zachovat i obal, ve kterém mu byla poškozená zásilka doručena.

Pro kupujícího, který není spotřebitelem, platí povinnost překontrolovat stav zásilky dle výše uvedeného postupu, nejpozději do tří dnů od převzetí zboží. V případě převzetí zásilky od dopravce nemá kupující žádné nároky na pozdější reklamace poškozené zásilky vůči prodávajícímu. Převzetím zásilky je další reklamace ohledně poškození a neúplnosti zásilky řešena pouze s dopravcem.